ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางจีรนันท์ ละคร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวเมธินี จันทะพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1