อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ทุกคนจะต้องเป็นคนดี  มีสุข และเป็นคนเก่ง
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ทุกคนจะต้องเป็นคนกตัญญู   รู้หน้าที่   มีวินัย