พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียน (MISSION)

    โรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและนิเทศติดตามให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์  โครงการและงานต่างๆ  ที่กำหนดไว้ในมาตรฐานให้ประสบความสำเร็จพร้อมให้มีการตรวจสอบ จากคณะกรรมการสถานศึกษา และองค์กรภายนอกด้วยระบบการนิเทศติดตามของ PDCA  ด้วยการ          

               ๑.  วางแผนดำเนินการโรงเรียนในฝัน  เพื่อประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘         

              ๒.  ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อการสอนอันหลากหลาย เน้นการเรียนการสอนทางไกล

                . จัดจ้างชาวต่างประเทศเพื่อมาสอนเสริมภาษาจีน

               ๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ตามหลักสูตร  คือ  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง  มีความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริง ตลอดจนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

              .  จัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

            . จัดและส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้เรียนมีความรู้     และทักษะกระบวนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  รวมทั้งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เรื่องการจัดการ  การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลแบบยั่งยืน

             . จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา  เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

               . จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา  ภูมิปัญญาไทยและการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                . จัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียนการสอน  และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ      มีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

                    ๑๐. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับตนเอง  และความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม  ได้แก่  ครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  สมาคมอาเซียน  ๑๐ ประเทศ และสังคมโลก  รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์  ความเป็นมาของสังคมไทย   และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป้าหมาย

ป้าหมายของโรงเรียน

 ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นคนดี  มีวินัย  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้   อย่างมีความสุข  และมีจิตเป็นสาธารณะ 

             ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักและภูมิใจในความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  และสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

         ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักท้องถิ่น  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ หาความรู้ด้วยตนเองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ประกอบอาชีพ       ได้อย่างมีคุณภาพและมุ่งมั่นในการทำงาน

             ๕. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กำหนด

             ๖. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

             ๗. พัฒนาอาคาร  สถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา

             ๘. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

             ๙.  ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

             ๑๐. เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนระดับชาติ  (ของ  O-net,  N-T)  ให้สูงขึ้น