ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

เรียนดี    กีฬาเด่น   เน้นวิชา  ใฝ่คุณธรรม
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ( VISION )

                   ภายในปี  ๒๕๕๘  โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  จะต้องเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน     เป็นเลิศทางวิชาการ  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พร้อมสู่อาเซียน  มีบรรยากาศในการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง