ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2563
ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น
 
เพศ รวม
ชาย หญิง
ระดับชัั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 
 
20 18 38
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
 
21 16 37
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3
 
27 20 47
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4
 
14 10 24
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
 
5 3 8
ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
 
14 19 33
รวม
 
101 86 187