ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชลธิชา ประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกุสุมา โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1