ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้าราชการครู

นายสุธินันท์ ภักดีวุฒิ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชลธิชา ประเสริฐ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวสินีนาฎ อ่อนเถื่อน
ครู คศ.2
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอนุูกูล ขอนอาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางจีรนันท์ ละคร
ครู คศ.3
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุนิษา วรรณทุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววราภรณ์ ช่องจอหอ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายณัฐพงษ์ ตุ้ยกุลนา
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปิยะดา อุประ
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกัลยกร จันทร์ดาอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายนัฐพล ขวาของ
ครู คศ.1
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายปิยวัฒน์ คำโคตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าข้าราชการครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเมธินี จันทะพงษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกุสุมา โคตรชมภู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายภัคพล ศรีแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2