ข้าราชการครู

นายวันเฉลิม ไชยยงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางจีรนันท์ ละคร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวศิญาภัสร์ สุรวิชัยดิษฐ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 080-0706935
อีเมล์ : doraopal@yahoo.com

นายอนุูกูล ขอนอาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวสุรีรัตน์ จันทะวงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุนิษา อุปฮาด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปัณณภัสร์ สุนทรวัชรรัศม์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปิยะดา อุประ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายนัฐพล ขวาของ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายปิยวัฒน์ คำโคตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุนทรินท์ ปานทวี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวเสาวภา กาญบุตร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวพัชร์ลิตา จิตสุริยพงศ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชัยชนะ พรหมกูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 087-6130154

นางสาวปริชญา ศิริดุล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 084-5159806
อีเมล์ : kusuma_narak@hotmail.com

นายศักดิ์ดา สุขอาษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชนินทร์ทิพย์ พรหมกูล
ครูธุรการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศราวุธ พรมเทพ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายฉัตรศิริ เตี้ยงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปพิชญา หมื่นแก้วคราม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1