ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                   โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  ตำบลหนองปลาปาก  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีเนื้อที่ 70  ไร่  -  งาน  ตั้งอยู่พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ ป่าช้าบ้านเสียว  และมีนายเดือน  บุญเลิศ  บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่  เพื่อสร้างเป็นสนามฟุตบอล   โรงเรียนแห่งนี้ได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากพระเดชพระคุณท่านพระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ  วรลาโภ) ท่านเป็นผู้ตั้งนามให้ โดยใช้ฉายาของท่านเป็นชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2536  โดยมีนายสิทธิศักดิ์  คำใบ  ตำแหน่งผู้ดูแลโรงเรียนสาขาโพธิ์ตาก ในขณะนั้น เป็นผู้ประสานงาน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อโรงเรียง                             :      โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
ประเภทโรงเรียน                     :      สหศึกษา
อังษรย่อ                                 :       ว.ส.
วันสถาปนาโรงเรียน               :      ๘  พฤษภาคม  ๒๕๔๐
วันคล้ายวันสถาปนา               :      ๓  ธันวาคม  ของทุกปี
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน     :      พระยืน (ปางลีลา)
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      :      พระธรรมเจดีย์ ประกบคบเพลิง
สีประจำโรงเรียน                     :      เขียว - เหลือง
สีเขียว    หมายถึง                  :      ความอุดมสมบูรณ์
สีเหลือง  หมายถึง                  :      ความร่มเย็น
ต้นไม้ประจำโรงเรียน              :      ต้นเต็ง - รัง


ภาพพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระยืน (ปางลีลา)
ภาพสีประจำโรงเรียน
เขียว - เหลือง
ภาพต้นไม้ประจำโรงเรียน
ต้นเต็ง - รัง