ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปิยะดา อุประ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอนุกูล ขอนอาบ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1