ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายปิยวัฒน์ คำโคตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภัคพล ศรีแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2