กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปิยวัฒน์ คำโคตร
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายศักดิ์ดา สุขอาษา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2