ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัลยกร จันทร์ดาอ่อน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุนิษา อุปฮาด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2