หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โครงสร้างเวลาเรียนช่วงชั้นที่ 3 – 4

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ช่วงชั้นที่ ๑

ช่วงชั้นที่ ๒

ม.๑

ม.๒

ม.๓

ม.๔

ม.๕

ม.๖

ภาษาไทย

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๔๐

๔๐

๔๐

คณิตศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

วิทยาศาสตร์

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๒๘๐

๒๘๐

๒๘๐

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๘๐

๘๐

๘๐

สุขศึกษา  พลศึกษา

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๔๐

๔๐

ศิลปะ

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

๑๖๐

๑๖๐

๑๖๐

๒๐๐

๒๐๐

๒๐๐

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓๒๐

๓๒๐

๓๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวม

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐

๑,๒๐๐