โรงเรียนควรพัฒนาด้านใดมากที่สุด
1 .
อาคารเรียน
14.29  % 
2 .
ห้องน้ำ - ห้องส้วม
30.95  % 
3 .
โรงอาหาร
9.52  % 
4 .
ถนนภายในโรงเรียน
4.76  % 
5 .
ระบบน้ำประปาภายในโรงเรียน
2.38  % 
6 .
บริเวรส่วนหย่อม
0  % 
7 .
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
38.1  % 

  ปิดหน้าต่างนี้
จำนวนผู้ร่วมโหวดทั้งหมด 42 ท่าน