คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิลัย จันทร์ศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายดาหวัน นครธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจีรนันท์ ละคร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ครู
ชื่อ-นามสกุล : นายไวกรด บุญยืน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสำคัญ ขวาของ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางชลธิชา ประเสริฐ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสไกร ประเสริฐศรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ จันทาคีรี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาร พรหมมา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย ต้นฝาง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายปัน เมืองภู
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญล้น พรมสมบัติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูประภาส ธรรมธาดา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : หลวงพ่อสลัด อธิจิตโต
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ แดนขนบ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการ และเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้บริหารโรงเรียน