ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
05 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวลาโภนุสรณ์ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
05 พ.ค. 64 ถึง 08 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
05 พ.ค. 64 ถึง 28 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ชุดนักเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
05 พ.ค. 64 ถึง 27 พ.ค. 64 ปฐมนิเทศนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564/1
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ แต่งกายด้วยชุดนักรเรียน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
09 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 รายงานตัว
นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 รายงานตัว ณ ห้องประชุม เต็ง-รัง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องประชุม เต็ง-รัง นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
09 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 29 มิถุนายน 2563 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น พร้อมรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ นักเรียนแต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
09 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 30 มิถุนายน 2563 เข้าค่ายปรับพื้นฐาน นักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
ห้องประชุม เต็ง - รัง แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
09 มิ.ย. 63 ถึง 01 มิ.ย. 63 1 กรกฎาคม 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แต่งกายด้วยชุดนักเรียน โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
01 ธ.ค. 62 ถึง 29 ธ.ค. 62 Run for LAPHO 2019
งานวิ่งเพื่อการกุศล โดยโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
เสื้อ Run for LAPHO 2019 ระยะทาง 6.5 km. โรงเรียนวลาโภนุสรณ์
01 ธ.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62 งานไผ่รวมกอ ว.ส. คืนถิ่น
งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา ระดมทุน เพื่อปรับปรุงสนามหน้าเสาธง โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
การแต่งกาย ไทยย้อนยุค ในรูปแบบ มนต์รักลาโภ เวลา 18.00 น. ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนวลาโภนุสรณ์
06 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
06 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 วันที่ 15 พฤษาภาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 1/2562
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพเรียบร้อย โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
06 พ.ค. 62 ถึง 16 พ.ค. 62 16 พฤษภาคม 2532 เปิดภาคเรียน 1/2562
20 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 ขอเชิญร่วมงาน "คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวลาโภฯ"
เชิญร่วมงาน ทอดผ้าป่าการศึกษาสนับสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทอดถวาย ณ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
17 ส.ค. 60 เชิญร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
16 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ณ หอประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
07 ก.พ. 60 ถึง 20 ก.พ. 60 กำหนดการสอบ O-NET
PNG Image ดาวน์โหลดไฟล์
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนท่าบ่อ/ชุดนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
31 ม.ค. 58 การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์/ชุดนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
29 ม.ค. 58 กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
23 ม.ค. 58 ถึง 24 ม.ค. 58 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
12 ม.ค. 58 ถึง 14 ม.ค. 58 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)
23 ม.ค. 56 ถึง 06 มี.ค. 56 เตรียมพร้อมประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

23 ม.ค. 56 ถึง 12 ก.พ. 56 เตรียมพร้อมซ้อมเสมื่อนจริงโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2560 17 ส.ค. 2560
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 17 ส.ค. 60 ณ หอประชุมโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์  JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
30 มิถุนายน 2563 เข้าค่ายปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2563